بخشنامه های وزارتی

 

- دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کار آفرین

 - طرحهای تیپ گروه پزشکی و پیراپزشکی در كارگروه ديده باني

 - شیوه نامه دریافت تسهیلات ماده 87 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 - نحوه اجرائي و عملياتي طرحهاي بنگاههاي كوچك اقتصادي

 - دستورالعمل نظارت بر آئین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین

 - دستورالعمل اجرایی تفاهم نامه صندوق مهر امام رضا (ع) با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 - تفاهم نامه وزارت بهداشت با بانک توسعه صادرات

 - تفاهم نامه وزارت بهداشت با وزارت کار وامور اجتماعی

 - تفاهم نامه وزارت بهداشت با وزارت تعاون

 - تفاهم نامه وزارت بهداشت با نظام پزشکی

 - تفاهم نامه وزارت بهداشت با نظام پرستاری

- تفهم نامه وزارت بهداشت با بنیاد شهید